Search

Global search in all collections
Hits: 1
Sub title:
mòlt profitosos y saludables així pera regiment y ordre de ben viurer, com pera augmentar la devoció a la puritat de la Concepció de la Sacratíssima Verge Maria
Author:
Roig, Jaume
Briz, Francesch Pelay
Publisher:
Libretería de Joan Roca y Bros
Date of publication:
1865
Place of publication:
Barcelona

__

Last imports RSS